Mặt bằng tháp The Sirius dự án Astral City

Mặt bằng tháp The Sirius dự án Astral City

TẦNG 14 VÀ TẦNG 28

TẦNG 15,16,29,30