Mặt bằng tháp The Sirius dự án Astral City

Mặt bằng tháp The Rigel dự án Astral City

TẦNG ĐẶT BIỆT (TẦNG 14 VÀ TẦNG 28)